Sales đang triển khai

Nguyễn Thu Hòa
Nguyễn Thu Hòa
  • Doanh số: 67,4 tỷ đồng
  • Đội nhóm:
  • Kinh nghiệm: 12 năm
Bùi Đắc Ngọc
Bùi Đắc Ngọc
  • Doanh số: 57,6 tỷ đồng
  • Đội nhóm:
  • Kinh nghiệm: 5 năm
Phạm Thị Xim
Phạm Thị Xim
  • Doanh số: 40,8 tỷ đồng
  • Đội nhóm:
  • Kinh nghiệm: 7 năm